تمام فعالیت های فروش نیروها را می توان به چهار حوزه مهارتی بسیار مهم تقسیم کرد:
 

 دانش درباره مشتری

 دانش درباره محصول

 ارتباطات

مدیریت هدف/زمان

 
برای آنکه پایه یک تیم فروش قدرتمند را ایجاد کنیم باید فروشندگان خود را قادر سازیم که در هر یک از این چهار حوزه به تسلط خوبی دست یابند.
 
نوشته : متحد پرچ

پیشنهاد می شود مقاله ” خدمات پس از فروش ” را نیز مطالعه فرمایید.