١- قبل از قانون‌گذاری فکر کنید؛

٢- از تعریف کردن ها استقبال کنید؛

٣- کارمندانِ منظم‌ را تشویق کنید؛

٤- شما هم به آن‌ها بپیوندید؛

٥- بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند؛

احتمالاً آخر سال حسابی شلوغ بودید و حجم کارها اجازه نداد جشن خاصی برگزار کنید. شروع سال فرصت بهتری برای یک جشن بهارانه ی خوب است. سازمان ـ یا خودِ شما به عنوان رئیس ـ می‌توانید یک دورهمی‌ کاری ترتیب بدهید. مثلاً دور هم ناهار بخورید تا دستاوردهای سال گذشته را جشن بگیرید. با این کار، اعضای گروه بیشتر به هم و به شما نزدیک می‌شوند.

٦- در مورد زمان، انعطاف‌پذیر باشید؛