فروشندگان اخلاق محور، کمک به مشتری را اولویت شماره یک خود قرار می دهند اما برای رسیدن به این هدف باید ابتدا نیازها و خواسته های مشتری را به درستی درک کنیم.
برای این کار قدم اول این است که کمتر صحبت کنیم و بیشتر از چشمان و گوش های خود استفاده کنیم.
برای هر کدام از مشتریان بالقوه خود فهرستی از سوالات مرتبط داشته باشید و مطمئن شوید که سوالاتی می پرسید می تواند اطلاعاتی را که لازم دارید در اختیار شما قرار دهد