با به دست آوردن دانش جامع درباره محصول یا محصولات خود و اینکه آنچه ارائه می دهید چگونه می تواند به مشتری کمک کند.

بهتر می توانید مشتری را به خرید کردن ترغیب کنید.مطمئن شوید که با تمام خط محصولی خود به خوبی آشنایی دارید.

اطلاعات نداشتن درباره هر یک از محصولات ممکن است به قیمت از دست رفتن یک مشتری خوب تمام می شود.

سعی کنید اطلاعات محصول را به سه دسته کلی تقسیم کنید:

۱. ویژگی ها

۲. مزایا

۳. منافع

ویژگی های کلی محصول خود را بدانید؛ از مزایای آن نسبت به سایر محصولات اطلاع داشته باشید اما مهم تر از اینکه به این نکته توجه کنید که محصول شما چه منافعی برای مشتری ایجاد خواهد کرد.

شنیدن مورد آخر بیش از هر چیز دیگری برای مشتری جذابیت دارد.