برخورداری از مهارت های درست ارتباطی نه تنها چهره بهتری از فروشنده در ذهن مشتری ایجاد خواهد کرد، بلکه توانایی متقاعدسازی او را نیز ارتقا خواهد داد.
اگر کلمات خود را با اعتماد به نفس و شیوا و رسا بیان کنیم، تاثیرگذاری بسیاربیشتری روی مشتری خواهد داشت. الگوهای زبانی مشتری را برای خود منعکس کنید. به عبارت دیگر با زبان خود مشتری با او صحبت کنید. ارائه خود را شخصی سازی کنید و چیزی نگویید که مشتری در برابر آن جبهه بگیرد.