شرکت متحد پرچ

  • کلاهک سرعدسی (سرگرد)

     امروزه کلاهک سر عدسی پر کاربرد ترین میخ پرچ مصرفی در دنیا هست و برای بسیاری از اتصالات از آن استفاده می گردد.  

  • تعیین میخ پرچ

     طول میخ پرچ ها را از روی ضخامت قطعه کار و قطر میخ پرچ تعیین می کنند به طوری که معمولا باید مجموع ضخامت قطعه کار و قطر پرچ برابر طول پرچ باشد . برای م

  • انتخاب جنس و قطر میخ پرچ

     به علت طيف وسيع ميخ پرچ های موجود ، انتخاب ميخ پرچ مناسب كه استحكام كافي داشته باشد، از اهميت بسزائي برخوردار است. براي دست یابی به بهترین کارایی، تو