شرکت متحدپرچ

  • تعیین میخ پرچ

     طول میخ پرچ ها را از روی ضخامت قطعه کار و قطر میخ پرچ تعیین می کنند به طوری که معمولا باید مجموع ضخامت قطعه کار و قطر پرچ برابر طول پرچ باشد . برای م

  • انتخاب جنس و قطر میخ پرچ

     به علت طيف وسيع ميخ پرچ های موجود ، انتخاب ميخ پرچ مناسب كه استحكام كافي داشته باشد، از اهميت بسزائي برخوردار است. براي دست یابی به بهترین کارایی، تو

  • شرایط استخدام

        لطفا کلیه مطالب زیر را مطالعه بفرمایید و آن را جدی بگیرید. اگر کار را مناسب خود و خود را مناسب همکاری با شرکت متحد پرچ می دانید، فرم استخد