اعضاي تيم براي حل مسائل تشكيل مي شوند و به تبادل نظر درباره فرآيند كار ، ابراز نظر و پيشنهاد مي نمايند و باعث  مي شوند كه روش انجام امور بهبود يابد . يكي از بيشترين كاربردهاي تيم هاي حل كننده مسائل كه در دهه 80 شهرت زيادي يافت ” دواير كيفيت ” بود اغلب اين تيمها از 8 تا 10 نفر كارگر ، كارمند و سرپرست تشكيل مي شوند و داراي مسئوليتهاي مشترك مي باشند و براي بهبود كيفيت ، راه حلهايي را ارائه مي نمايند .

بازگشت به ” انواع تیم های کاری